Ma 2024. június 25., kedd, Vilmos napja van. Holnap János és Pál napja lesz.
Home Tudástár Szótár, szójegyzék, jelentések Szakkifejezések és meghatározások "Forrás: MSZ EN ISO 9000:2001" szabványból is
Nyomtatás E-mail
Szakkifejezések és meghatározások "Forrás: MSZ EN ISO 9000:2001" szabványból is

 

A

audit

auditbizonyítékok nyerésére és ezek objektív kiértékelésére irányuló módszeres, független és dokumentált folyamat annak meghatározására, hogy az auditkritériumok milyen mértékben teljesülnek

az audit következtetése 

az auditnak az auditcsoport által az audit céljainak és az audit valamennyi megállapításának figyelembevételével összeállított végeredménye 

auditkritériumok

összehasonlítási alapként használt előirányzatok, eljárások, vagy követelmények összessége 

az audit megállapításai

az összegyűjtött auditbizonyítékok és az auditkritériumok összehasonlító kiértékelésének eredménye 

az audit ügyfele

szervezet vagy, személy, amely vagy aki auditot kér 

auditálás alatti szervezet

az a szervezet, amelyet auditálnak 

auditbizonyíték

az auditkritériumokra vonatkozó, igazolható feljegyzések, ténymegállapítások, vagy egyéb információ 

auditcsoport

egy, vagy több auditor, aki  auditot végez 

auditor

személy, akinek megvan a felkészültsége audit végzésére 

auditprogram

egy meghatározott időtartamra tervezett, meghatározott célra irányuló egy, vagy több audit 

 

Á

átsorolás      

nem megfelelő termék fokozatának módosítása, hogy az az eredetitől eltérő követelményeknek  feleljen meg 

átvizsgálás

tevékenység, amely a vizsgálat tárgyára vonatkozóan az alkalmasság, a célnak való megfelelés és az eredményesség meghatározására irányul, a kitűzött célok elérése érdekében 

 

B

(be)szállító

szervezet vagy személy, amely vagy aki rendelkezésre bocsát egy terméket

 

D

dokumentum

információ és annak hordozója

           

E

eljárás

egy tevékenység, vagy egy folyamat elvégzésének előírt módja

ellenőrzés

a megfelelőség kiértékelése megfigyeléssel és ítéletalkotással, továbbá értelemszerűen méréssel, vizsgálattal, vagy idomszeres ellenőrzéssel

előírás (specifikáció)

dokumentum, amely követelményeket tartalmaz

(eltérés) nemmegfelelőség

egy követelmény nem teljesülése

eltérési engedély

a termék létrehozása előtt adott hozzájárulás egy termék eredetileg előírt követelményeitől való eltéréshez

érdekelt fél

személy vagy csoport, aki vagy amely érdekelt egy szervezet működésében vagy sikerében

eredményesség

a tervezett tevékenységek megvalósításának és a tervezett eredmények elérésének mértéke

érvényesítés/jóváhagyás (validálás)

annak megerősítése  objektív bizonyíték szolgáltatásával, hogy az adott szándék szerinti használathoz, vagy alkalmazáshoz előírt követelmények teljesültek

 

F

felhasználási engedély

hozzájárulás az előírt követel-ményeknek nem megfelelő termék felhasználásához vagy továbbengedéséhez

feljegyzés

dokumentum, amely rögzíti az elért eredményeket, vagy bizonyítja tevékenységek megtörténtét

felkészültség

bizonyított képesség ismeretek és készségek alkalmazására

felső vezetőség

személy vagy személyek olyan csoportja, aki vagy amely a szervezetet a legfelső szinten vezeti és szabályozott állapotban

FMEA "FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS"

hibamód és hatáselemzés

fokozat

azonos funkcionális rendeltetésű termékek, folyamatok, vagy rendszerek kategóriája, vagy besorolása, amelyet különböző minőségi követelményekhez rendeltek

folyamat

egymással kapcsolatban vagy  kölcsönhatásban álló tevékenységek olyan sorozata, amely bemeneteket kimenetekké alakít át

folyamatos fejlesztés

ismétlődő tevékenység a követelmények teljesítési képességének növelésére

 

H

hatékonyság

az elért eredmény és a felhasznált erőforrások viszonya

helyesbítés

tevékenység egy észlelt nemmegfelelőség kiküszöbölésére

helyesbítő tevékenység

tevékenység egy észlelt eltérés, vagy más nem kívánatos helyzet okának kiküszöbölésére

hiba

egy szándék szerinti vagy előírt használattal kapcsolatos követelmény nem teljesülése

 

I

igazolás (verifikálás)

annak megerősítése objektív bizonyíték szolgáltatásával, hogy az előírt követelmények teljesültek

információ

értelemmel bíró adat

infrastruktúra

<szervezet> egy szervezet működéséhez szükséges feltételek, berendezések és szolgáltatások rendzsere

irányítás

összehangolt tevékenységek egy szervezet vezetésére és szabályozására

irányítási rendszer

rendszer politika és célok megfogalmazásához, valamint  a célok eléréséhez

 

J

javítás

tevékenység egy nem megfelelő terméken, hogy azt a szándék szerinti használatra elfogadhatóvá tegyék

jellemző

megkülönböztető tulajdonság 

 

K

képesség

egy szervezetnek, rendszernek vagy folyamatnak az az adottsága, hogy olyan terméket hozzon létre, amely ki fogja elégíteni az illető termékre vonatkozó követelményeket

követelmény

kinyilvánított igény vagy elvárás, amely általában magától értetődő, vagy kötelező

 

M

megbízhatóság

gyűjtőfogalom, amelyet a használhatóság és az azt befolyásoló tényezők, azaz a hibamentesség, a  karbantarthatóság  és a karbantartás-ellátás leírására használnak

megelőző tevékenység

tevékenység egy lehetséges nemmegfelelőség, vagy más nem kívánatos lehetséges helyzet okának kiküszöbölésére

megfelelőség

egy követelmény teljesülése

a mérés szabályozási rendszere

a metrológiai megerősítéshez és a mérési folyamatok folyamatos szabályozásának megvalósulásához szükséges, egymással összefüggő, vagy egymással kölcsönhatásban álló elemek összessége

mérési folyamat

műveletek összessége egy mennyiség értékének meghatározásához

mérőeszköz

mérőműszer, szoftver, etalon, anyagminta, segédberendezés, vagy ezek kombinációja, amely egy mérési folyamat elvégzéséhez szükséges    

metrológiai feladatkör

a mérés szabályozási rendszerének meghatározásával és bevezetésével kapcsolatos szervezeti felelősségi kör

metrológiai jellemző

olyan megkülönböztető tulajdonság, amely befolyásolhatja a mérés eredményeit

metrológiai megerősítés

olyan műveletek sora, amelyek annak biztosításához szükségesek, hogy egy mérőeszköz állapota kielégítse a szándék szerinti alkalmazás követelményeit

minőség

annak mértéke, hogy mennyire teljesíti a saját jellemzők  egy csoportja a követelményeket

minőségbiztosítás

a minőségirányításnak az a része, amely a  bizalomkeltés megteremtésére összpontosít aziránt, hogy a minőségi követelmények teljesülni fognak

minőségcél

a minőséggel kapcsolatos valami, amire törekszenek, vagy amit el akarnak érni

minőségfejlesztés

a minőségirányításnak az a része, amely a minőségi követelmények teljesítési képességének növelésére összpontosít

minőségirányítás

összehangolt tevékenységek egy szervezet vezetésére és szabályozására, a minőség szempontjából.

minőségirányítási kézikönyv

dokumentum, amely meghatározza egy szervezet minőségirányítási rendszerét

minőségirányítási rendszer

irányítási rendszer egy szervezet vezetésére és szabályozására, a minőség szempontjából

minőségjellemző

terméknek, folyamatnak vagy, rendszernek egy követelménnyel kapcsolatos saját jellemzője

minőségpolitika

egy szervezetnek a minőségre vonatkozóan a felső vezetőség által hivatalosan kinyilvánított általános szándékai és irányvonala

minőségszabályozás

a minőségirányításnak az a része, amely a  minőségi követelmények teljesítésére összpontosít

minőségterv

dokumentum, amely előírja, hogy kinek, mikor, milyen eljárásokat és ezekhez milyen erőforrásokat kell alkalmaznia egy meghatározott projekthez, termékhez, folyamathoz, vagy szerződéshez

minőségtervezés

a minőségirányításnak az a része, amely a minőségcélok kitűzésére, valamint a szükséges működési folyamatok és a velük kapcsolatos erőforrások meghatározása összpontosít, a minőségcélok elérése érdekében

minősítési folyamat

az előírt követelmények  teljesítési képességét bizonyító folyamat

munkakörnyezet

olyan feltételek köre, amelyek között a munkavégzés történik

 

N

nemmegfelelőség (eltérés)

egy követelmény nem teljesülése

nyomonkövethetőség

képesség arra, hogy nyomon kövessék a múltját, az alkalmazását, vagy a helyét annak, amiről szó van

 

O

objektív bizonyíték

valaminek a meglétét vagy, igaz voltát alátámasztó adatok

 

P

PDCA „PLAN, DO, CHECK, ACT”

Tervezés, Végrehajtás, Ellenőrzés, Beavatkozás

projekt

sajátos folyamat, amely egy sor összehangolt és szabályozott, a kezdeti és a befejezési időpontok megjelölésével kitűzött olyan tevékenységekből áll, amelyeket konkrét követelményeknek megfelelő cél elérésére végeznek, figyelembe véve az idő, a költségek és az erőforrások korlátait

 

R

rendszer

egymással kapcsolatban, vagy kölcsönhatásban álló elemek összessége

R&R „REPEATABILITY AND REPRODUCIBILITY”

Megismételhetőség és Reprodukálhatóság

 

S

selejtezés

tevékenység egy nem megfelelő terméken az eredeti szándék szerinti felhasználás megakadályozására

SOD „SEVERITY, OCCURENCE, DETECTION”

Fontosság, Gyakoriság, Észlelhetőség

szakterületi szakértő <audit>

<audit> személy, aki az auditálandó tárgyra nézve szakismeretét rendelkezésre bocsátja, vagy szakvéleményt ad

szervezet

munkatársak csoportja és feltételrendszer, a felelősségi körök, a hatáskörök és a kapcsolatok  elrendezésével együtt

szervezeti felépítés

a felelősségi körök, a hatáskörök és az munkatársak közti kapcsolatok elrendezése

 

T

termék

egy folyamat eredménye

tervezés és fejlesztés

folyamatok összessége, amely a követelményeket előírt jellemzőkké, vagy egy termék, folyamat, vagy rendszer előírásává alakítja át

továbbengedés

hozzájárulás egy folyamat következő szakaszába való továbblépéshez

 

U

újramunkálás

tevékenység egy nem megfelelő terméken, hogy az teljesítse a követelményeket

 

V

vevő

szervezet vagy személy, amely vagy aki kap egy terméket

vevői megelégedettség

a vevő észlelése arról, hogy milyen mértékben teljesültek a vevő követelményei

vizsgálat

egy vagy több jellemző valamely eljárás szerinti megállapítása